Section 85 in The Indian Penal Code | ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമം വകുപ്പ് 85 | Malayalam
Section 84 in The Indian Penal Code | ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമം വകുപ്പ് 84 | Malayalam
Section 81 in The Indian Penal Code | ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമം വകുപ്പ് 81 | Malayalam
Section 82 in The Indian Penal Code | ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമം വകുപ്പ് 82 | Malayalam
Section 83 in The Indian Penal Code | ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമം വകുപ്പ് 83 | Malayalam