10 വർഷമായി ആധാർ പുതുക്കാത്തവർക്കായി ആധാർ പുതുക്കുവാൻ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു, മറ്റ് അപ്ഡേഷനുകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ലാത്തവർക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് അപ്‌ഡേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസം പതിനാലാം തീയതി വരെ തികച്ചും സൗജന്യമായി പുതുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി ആവശ്യമുള്ളത് നിങ്ങളുടെ 2 തിരിച്ചറിയൽ രേഖയാണ്. ഐഡൻറിറ്റി തെളിയിക്കുവാനും വിലാസം തെളിയിക്കുവാനുമായി 2 രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

Aadhaar Adhar Aadhar updation update how to card document id proof which are the upload last date

ആധാർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കൂ…

ആധാർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന Youtube Video കാണൂ..