ആധാർ കാർഡ് എന്നത് ഇന്ന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ഇന്ത്യൻ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇതിൽ തെറ്റുകൾ വരുന്നതും സർവ്വ സാധാരണമാണ്, ഇതിൽ ഏറ്റവും ഗൗരവമായ പ്രശ്‌നമാണ് പേരിൽ വരുന്ന തെറ്റ്, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആധാർ കാർഡിലെ പേരിലെ തെറ്റ് പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈനായി തിരുത്തുവാൻ സാധിക്കും,  കൂടാതെ ഗസറ്റിൽ പേര് തിരുത്തിയവർക്കും, കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പേര് മാറ്റിയവർക്കും ഒക്കെ ആധാർ കാർഡിലെ പേര് തിരുത്തുവാൻ സാധിക്കും, എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈനായി ആധാർ കാർഡിലെ പേര് തിരുത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.

Aadhaar card is an indispensable Indian identity document today, but mistakes are very common in this, the most serious problem is the mistake in the name, but now it is possible to correct the name mistake in Aadhaar card completely online, and for those who have changed their name in the gazette, and those who have changed their name after marriage, the name in Aadhaar card Correction is possible, let’s see how to correct name in Aadhaar card online.

എന്തൊക്കെ രേഖകളാണ് ആധാർ കാർഡിലെ പേര് തിരുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ളത്? | What documents are required for name correction in Aadhaar card?

നിങ്ങളുടെ ശരിയായ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത ID card, അല്ലെങ്കിൽ പേര് മാറ്റുന്നതിന് ആസ്പദമായ രേഖ.

പേര് തിരുത്തുന്നതിന് സമർപ്പിക്കാവുന്ന രേഖകൾ. | Documents to be submitted for name correction.

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന രേഖകളുടെ Dimention | file size | format

ആധാർ കാർഡിലെ പേര് തിരുത്തുന്നതിന് / മാറ്റുന്നതിന് ഉള്ള ഫീസ്.

50 രൂപയാണ് ആധാർ കാർഡിലെ പേര് തിരുത്തുന്നതിന് ആകുന്ന ഫീസ്.

എങ്ങനെ ഓൺലൈനായി ആധാർ കാർഡിലെ പേര് തിരുത്താം / മാറ്റാം ?

ഇതിനായി Unique Identification Authority of India യുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക, മെയിൻ മെനുവിൽ  My aadhar എന്നതിൽ നിന്നും  update Deographic data & check status എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ആധാർ നമ്പറും ആധാർ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുന്ന OTP code ഉം നൽകി ലോഗിൻ ചെയ്യുക, Online update service എന്നതിൽ നിന്നും update aadhar online എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ശേഷം Name select ചെയ്ത് Proceed to update aadhar എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. details to be updated എന്ന ഭാഗത്തു നിങ്ങളുടെ ശരിയായ പേര് നൽകി ഇത് ശരിവെക്കുന്ന ID card അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. Terms and conditions വായിച്ചു നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനു ശേഷം ഫീസ് അടക്കുക. ഫീസ് അടച്ച റെസിപ്റ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക. തിരുത്തൽ വരുത്തിയ ആധാർ വീട്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റലായി വരുന്നതാണ്.

ആധാർ കാർഡിലെ പേര് തിരുത്തുന്നതിന് സന്ദർശിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക്.

https://uidai.gov.in

ആധാർ കാർഡിലെ പേര് തിരുത്തുന്ന വീഡിയോ കാണാം.