ഒക്ടോബർ 10 മുതൽ 20 വരെ മുൻഗണന റേഷൻ കാർഡുകൾക്കുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതിമാസ ഫോൺഇൻ പരിപാടിക്കിടയാണ് ഈ കാര്യം അറിയിച്ചത്. മുൻഗണന അടിസ്ഥാനത്തിലും സമർപ്പിക്കുന്ന രേഖകളുടെ മാർക്കടിസ്ഥാനത്തിലും ആയിരിക്കും മുൻഗണന റേഷൻ കാർഡ് നൽകുന്നത്. മുൻഗണന റേഷൻ കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനായി കുറച്ച് അധികം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

അപേക്ഷിക്കുവാൻ ഇനി പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപേക്ഷകർ കരുതേണ്ടതുണ്ട്.

മുൻഗണന റേഷൻ കാർഡിന് അയോഗ്യരാക്കപ്പെട്ടവർ

മുൻഗണന റേഷൻ കാർഡിന് മാർക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലാതെ മുൻഗണനയ്ക്ക് അർഹരായവർ

മുൻഗണന റേഷൻ കാർഡിന് മാർക്ക് നൽകുന്ന ഘടകങ്ങൾ

ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മുൻഗണന റേഷൻ കാർഡിന് ആവശ്യമായുള്ളതും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും.

Requirements for Applying for Priority Yellow BPL Ration Cards how to apply BPL Ration card ration card applying website things to know before applying yellow ration card certificate and documents need for apply ration card