കെഎസ്ആർടിസി ബസ്സുകളുടെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് പൂർണമായും കെഎസ്ആർടിസി സ്വിഫ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് കെഎസ്ആർടിസി സ്വിഫ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഒരു ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സൈനപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ചെയ്യാതെയും ബസ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ( എങ്ങനെയാണ് കെഎസ്ആർടിസി സ്വിഫ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വായിക്കുക. ) നിങ്ങളുടെ ഒരു വാലിഡ് മൊബൈൽ നമ്പറും ഇമെയിൽ ഐഡിയും നൽകിക്കൊണ്ട് ഓൺലൈനായി പണം അടച്ചുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഹസ്വദൂര യാത്രകളോ ദീർഘദൂര യാത്രകളോ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

കെഎസ്ആർടിസി സ്വിഫ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റ് വഴി ബസ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പെയ്മെൻറ് നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ Booking Successful എന്ന് കാണാവുന്നതാണ് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാനും സാധിക്കും. ഇതുകൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറിലും ഈമെയിൽ ഐഡിയിലും ടിക്കറ്റും അതിൻറെ ഡീറ്റെയിൽസും അയച്ചുതരുന്നതുമാണ്.

കെഎസ്ആർടിസി സ്വിഫ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് : https://onlineksrtcswift.com/

how to book KSRTC bus ticket online from KSRTC Swift website where I can buy KSRTC bus ticket online how to reserve KSRTC bus ticket on KSRTC Swift website what are the step by step process for booking KSRTC bus ticket bus seat booking