നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയും ഫ്രീ ആയും ഗൂഗിൾ പേ എന്ന ഗൂഗിളിന്റെ യുപിഐ ആപ്പിലൂടെ നമ്മുടെ സിബിൽ സ്കോർ പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കും. ഗൂഗിൾ പേ എന്ന വിശ്വസ്തമായ ആപ്പിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് മറ്റാരുടെയും കൈവശം എത്തിപ്പെടുകയില്ല കൂടാതെ വളരെ കൃത്യതയാർന്ന സിബിൽ സ്കോർ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യും. ഇതിനായി ഗൂഗിൾ പെയിൽ ആവശ്യമുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡിലെ പേര് മാത്രമാണ്.

എന്താണ് സിബിൽ സ്കോർ?

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഇടപാടുകളുടെ ആകത്തുകയാണ് സിബിൽ സ്കോർ എന്ന് ഒറ്റവാക്കിൽ പറയാം. ഈ സിബിൽ സ്കോറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ബാങ്കുകളും മറ്റു ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും നമുക്ക് വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പോലെയുള്ള ഇതര സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതും. നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞകാല പണമിടപാടുകൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് സിബിൽ സ്കോറിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കോർ ഉണ്ടാവുക. 300നും 900ത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു സംഖ്യ ആയിരിക്കും ഇത്. പൊതുവേ 700 നു മുകളിലുള്ള ഒരു സിബിൽ സ്കോർ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായ്പയോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പോലെയുള്ള സേവനങ്ങളോ ലഭ്യമാകാൻ വലിയ പ്രയാസമുണ്ടാകില്ല.

എങ്ങനെ ഗൂഗിൾ പേ വഴി സിബിൽ സ്കോർ പരിശോധിക്കാം?

You can check CIBIL score using Google Pay for free How to Check Google Pay cibil Score How to Check Cibil Score through Google Pay App in on are