എങ്ങനെയാണ് വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ് ഓൺലൈൻ വഴി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി വോട്ടേഴ്സ് സർവീസ് പോർട്ടൽ വഴി നിങ്ങളുടെ വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി നിങ്ങൾക്ക് വോട്ടർ ഐഡി നമ്പറും ഒരു മൊബൈൽ നമ്പറും ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. മൊബൈൽ നമ്പർ ഇല്ലാതെ വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഏതാനും ചില ലളിതമായ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായി ഇവിടെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വായിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും.

വോട്ടേഴ്സ് ഐഡി കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം.

വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുവാനുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://voters.eci.gov.in/

വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ് ഓൺലൈൻ ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന വീഡിയോ കാണുവാൻ ഉള്ള ലിങ്ക് : https://youtu.be/GyHmbN7VEJM

how to download voter ID card or EPIC card from voters service portal website steps to download voter ID card step by step process for download voter ID card in voters service portal