നമ്മുടെ വാഹനത്തിന്റെ പുക പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൺലൈൻ ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ PUC സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുക പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് വെബ്സൈറ്റായ പരിവാഹൻ വഴി ഓൺലൈനായി തന്നെ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻറെ പിയുസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് PDF ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുവാനോ പ്രിൻറ് ചെയ്ത് എടുക്കുവാനോ സാധിക്കുന്നതാണ്.

എങ്ങനെ PUC സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം?

PUC സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൺലൈൻ ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുവാനുള്ള പരിവാഹൻ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://parivahan.gov.in/parivahan/