ബുക്ക് ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ ഒരു കെഎസ്ആർടിസി ടിക്കറ്റ് എങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റിലെ പി എൻ ആർ നമ്പറും ടിക്കറ്റ് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ ആയി നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ക്യാൻസൽ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്യാൻസലേഷൻ ചാർജ് ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി തുക നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.

കെഎസ്ആർടിസി ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ.

ക്യാൻസലേഷൻ ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസലേഷൻ ചാർജ് ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി തുക 7 ബാങ്കിംഗ് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത ബാങ്കിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്നതാണ്.

എങ്ങനെയാണ് ക്യാൻസലേഷൻ ചാർജ് ഈടാക്കുക

കെഎസ്ആർടിസി സ്വിഫ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് : https://onlineksrtcswift.com/

How to cancel a ticket booked by KSRTC? How many rupees will be refunded? How to cancel KSRTC SWIFT ticket How much is the cancellation charge for canceling the ticket? Website link to cancel ticket