വാക്‌സിനേഷൻ ഡോസുകൾ എടുത്തവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് പാസ്സ്പോർട്ടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാം എന്ന് നോക്കാം! ,( link vaccination certificate to Passport ) തുടർന്നുള്ള വിദേശ യാത്രകൾക്കൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ വാക്‌സിനേഷൻ എടുത്ത ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചിലപ്പോൾ നിർബന്ധമായും പാസ്‌പോർട്ടുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കണം എന്ന നിയമം വന്നേക്കാം!!

ഇതിനായി cowin.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ എന്റർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ എത്തുക ! ( login / register ചെയ്യുന്നത്എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാത്തവർ എങ്ങനെ കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ?  എന്ന നമ്മുടെ മറ്റൊരു പോസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കുക!

link passport to vaccination certificate
ഇപ്പോൾ വാക്‌സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പാസ്സ്പോർട്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് request ആയിട്ടുണ്ട് ,  എത്രയും വേഗം തന്നെ പാസ്പോർട്ട് ലിങ്ക് ആകുന്നതാണ്.