ആധാർ കാർഡും പാൻ കാർഡും ലിങ്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓൺലൈനായി എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പറും പാൻകാർഡ് നമ്പറും ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്  വെബ്സൈറ്റിലൂടെ പാൻ കാർഡും ആധാർ കാർഡും ലിങ്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

ആധാർ കാർഡും പാൻ കാർഡും ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന Steps മലയാളത്തിൽ വായിക്കൂ..

ആധാർ കാർഡും പാൻ കാർഡും ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന Youtube Video കാണൂ..

ആധാർ കാർഡും പാൻ കാർഡും ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കൂ…