എങ്ങനെ ഓൺലൈനായി കൈവശാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ന് അപേക്ഷിക്കാം?

STEP 1:

eDistrict Kerala യുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ‘ എങ്ങെനെ eDistrict Kerala യുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം? ‘ എന്ന പോസ്റ്റ് വായിക്കുക.

STEP 2:

STEP 3:

STEP 4:

STEP 5:

കൈവശാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള ലിങ്ക് | Link to Apply for Possession Certificate Online.

https://edistrict.kerala.gov.in/

എങ്ങനെ ഓൺലൈനായി കൈവശാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ന് അപേക്ഷിക്കാം വീഡിയോ കാണാം.