ശബരിമലയിലേക്കുള്ള അയ്യപ്പഭക്തന്മാരുടെ പ്രവേശനം പൂർണ്ണമായും Virtual-Q ( sabarimala virtual que ) സംവിധാനം വഴി ആക്കി, ഓൺലൈനായി 5 പേര് വരെയുള്ളവർക്ക് ഒറ്റതവണ പ്രവേശനം ബുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. തീർത്ഥാടകരുടെ Photo യും തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും upload ചെയ്ത് അവരെകുറിച്ചുള്ള ബാക്കി details ഉം നൽകി പ്രവേശന ticket ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രസാദവും, വഴിപാടും നടത്തുന്നതിനായി ഓൺലൈനായി തന്നെ പൈസ അടക്കണം. പ്രവേശന ടിക്കറ്റ് മാത്രം എടുക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമാണ്.

The entry of Ayyappa devotees to Sabarimala is made entirely through the Virtual-Q (sabarimala virtual que) system, and up to 5 people can book one-time entry online. Entry ticket can be booked by uploading the photo and identity documents of the pilgrims and entering the other details about them. Online payment is required for making prasad and offering. Admission ticket only is completely free.

എങ്ങനെയാണ് ശബരിമലയിലേക്കുള്ള virtual-Q book ( sabarimala virtual que)  ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം.

Sabarimala online services ൽ Register ചെയ്യാം.

Sabarimala online services ൽ Login ചെയ്യാം.

Sabarimala online services ൽ Virtual-Q Book ചെയ്യാം.

Sabarimala online services ൽ Virtual-Q ticket download ചെയ്യാം.

ശബരിമല Virtual-Q ബുക്ക് ചെയ്യുവാനായി സന്ദർശിക്കേണ്ട വെബ്‌സൈറ്റ് ലിങ്ക് :

https://sabarimalaonline.org