കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്കായി employment exchange വഴി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പലിശരഹിത വായ്പ പദ്ധതിയാണ് ശരണ്യ സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി.

Saranya Self Employment Scheme is an interest free loan scheme launched by the Government of Kerala through employment exchange for women in Kerala. Saranya Self Employment Scheme is an interest free loan scheme launched by the Government of Kerala through employment exchange for women in Kerala.

ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ?

നിബന്ധനകൾ

മുൻഗണന ആർക്കൊക്കെ ?

എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പദ്ധതി വഴി ലഭ്യമാകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ?

വായ്പാ തിരിച്ചടവ് കാലാവധി.

5 വർഷം., പ്രതിമാസം 420 രൂപ

എങ്ങനെയാണ് ശരണ്യ പദ്ധതിക്കായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ?

എങ്ങനെയാണ് ശരണ്യ പദ്ധതി അനുവദിക്കുന്നത് ?

Download saranya SCHEME form

ഈ പദ്ധതി വഴി ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് തുടർന്ന് തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം ലഭ്യമാകില്ല.

ശരണ്യ പദ്ധതി വീഡിയോ കാണാം.