എന്താണ് Tatkal Ticket? വളരെ പെട്ടന്ന് ഒരു യാത്ര തീരുമാനിക്കുന്നവർക്കായി ബുക്കിങ്ങിനു വിടാതെ മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ചു ticketകൾ ആണ് തൽക്കാൽ ടിക്കറ്റുകൾ. ഈ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുന്നതിനു 24 മണിക്കൂർ മുൻപ് മാത്രമാണ് ബുക്കിങ് ആരംഭിക്കുന്നത്.

Tatkal ticket reservations are made by passengers who travel on short notices. Tatkal quota in trains is available for all train types such as express, Shatabdi, Rajdhani, mail, Duranto and Jan Shatabdi train

Train tatkal ticket booking timing | time for tatkal train booking

Tatkal booking opens at 10 AM for AC Classes and 11 AM for NON-AC Classes.

IRCTC WEBSITE LINK

https://www.irctc.co.in

How to book tatkal ticket ? | എങ്ങനെ തൽക്കാൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം?

STEP 1:

STEP 2:

( TICKET നിങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന MOBILE NUMBER ലും E MAIL ID യിലേക്കും അയച്ചു തരുന്നതാണ്. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു PHOTO ID CARD കയ്യിൽ കരുതുക.)

എങ്ങനെ ഒരു tatkal ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം? വീഡിയോ കാണാം.