ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഒക്കെ ഇന്ന് വളരേ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ  അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഇതിനായി irctc യുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്.

Train ticket booking can now be done very easily with a smartphone or computer, for which we use irctc’s website.

എങ്ങനെ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം?

STEP 1:

STEP 2:

STEP 3:

STEP 4:

STEP 5:

STEP 6:

TRAIN TICKET BOOK ചെയ്യുവാൻ ഉള്ള ലിങ്ക്.

https://www.irctc.co.in/

TRAIN TICKET BOOK ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കാണാം.