ഇന്ത്യയിൽ വ്യക്തികളുടെ മതപരമായ അല്ലെങ്കിൽ സാമുദായികപരമായ വിഭാഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിയമപരമായ രേഖയാണ് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ( Apply for caste certificate online ) പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായും തൊഴിൽപരമായും മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു സാധിക്കുന്നു.

A caste certificate is a legal document that indicates the religious or communal category of individuals in India. This certificate can be used to bring forward the backward sections educationally and professionally.

ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ന്റെ നേട്ടങ്ങൾ. ( Benefits of Caste Certificate )

എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ജാതി സെര്ടിഫിക്കറ്റിനു അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടത്? ( What things are required to apply for caste certificate? )

( PDF Format ആയിരിക്കണം Maximum 100 kb )

ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ന് ഓൺലൈനായി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം? ( Apply for caste certificate online )

STEP 1:

( e District Kerala യിൽ ഇതുവരെ Register ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ എങ്ങനെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണാനായി ‘ എങ്ങനെ eDistrict Kerala യിൽ Sign up ചെയ്യാം? ‘ എന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.)

STEP 2:

STEP 3:

( നിങ്ങൾ മറ്റേതെങ്കിലും Caste ൽ നിന്ന് മാറി വന്നതാണെങ്കിൽ Select if caste converted എന്ന ചെക്ക് ബോക്സ് ടിക്ക് ചെയ്തു അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ നൽകുക.)

STEP 4:

STEP 5:

Credit / Debit card , Internet banking , UPI എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും മാർഗ്ഗം ഉപയോഗിച്ച് payment നടത്താവുന്നതാണ്.
അപേക്ഷയുടെ സ്ഥിതി അറിയുന്നതിനായി Certificate services ൽ Track My Certificate application എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക., ഓൺലൈനായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് Download ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ന് അപേക്ഷിക്കുന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് ലിങ്ക് | Website link to apply for caste certificate

https://edistrict.kerala.gov.in/

ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ന് അപേക്ഷിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണാം.